:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
สำนักปลัด
นายสีไทย วงษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายสีไทย วงษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางฐิติชญาน์ เกิดเนตร
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นายนวพล ขาวสมุทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวฮาบีบ๊ะ หวังกูหลำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุมาลี สมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
นางสาวนลินี พรหมหิตาทร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอติกานต์ ทองชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวปรียาภรณ์ ลูกมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวอธิพร อัษฎายุธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ เพ็ชรวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจักรพันธ์ รอดประไพ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรศักดิ์ ปราบภัย
พนักงานขับรถยนต์
นายระพิน ชุมวรรณ
นักการภารโรง
นางสาวชัญญาภัค พรหมมาตย์
คนงานทั่วไป