:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
นักบริหารงานท้องถิ่น
นางมาลินี แก้วสะอาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 0954198597
นางสาวจิราภรณ์ พลเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร 0954275757