:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวมณธิญา จูค้า
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ