:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
กองช่าง
นายวัชรินทร์ รอดโต
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายอรรถพล โสภาผล
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
จ.ต.ณรงฤทธิ์ เหมียน้ำดำ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายอภิชัย จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นางสาววศินี ทะเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ