:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
กองการศึกษา
นางสาวฐานิชญา เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางจุฑามาศ เพชรรักษ์
ครู
นางอัจฉรี เป้าทอง
ครู
นางสาวสมาพร แดงสุภา
ครู
-ว่าง-
ครู
นางนุชนารถ จิตนิลพัทธ์
ครู
นางเพลินพิศ จันทะโร
ครู
นางสาวศันสนีย์ สันหลี
ครู
นางศุภากร เด็กหลี
ครู
นางนงลักษณ์ ถิ่นท่าเรือ
ครู
นางสาววรรณิสา วิชัยดิษฐ
ครู
นางสาวพนิดา หีมขาว
ครู
-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวนีย์ หนูขาว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววิภาวนี ทิพย์รอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางธิดารัตน์ ช่วยอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางพนิดา เนตมณี
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา สีห์รา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุชจารีย์ ฤทธิจบ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยวัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา สุผาวัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกุสุมา ภักดีดวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกันยา หรูนหีม
ผู้ดูแลเด็ก
นางธารารัตน์ อับราฮัม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริวรรณ ไมอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก