:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองกองคลัง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิริขวัญ คิดโปร่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.จิตรา สมภักดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางมณีรัตน์ ช่วยรักษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ภิรภา เหมียน้ำดำ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางวรรณวิไล เสมียนเพชร
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางกอบแก้ว บุญปล้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ