:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
นายสวัสดิ์ แสงมณี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
080-0358798
นายนิยศักดิ์ เครือพัฒน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
090-1536795
นางสาวสุดารัตน์ ไกรทอง
เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
0979456142
นางวนิดา อัดเส็น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
086-5311304
นางอุรัตร์ กาเตะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
080-8762039
นายชัยณรงค์ ลูกมณี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
085-8808994
นายนภดล อินทร์สุวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
081-5378229
นายนิยม จุนเด็น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
098-2742906
นายกิตติศักดิ์ รัศมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
086-6852731
นายสุชาติ แก้วยาว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
089-8715784
นายสุราษฎร์ ร่าหมาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
087-6148621
นายทนงศักดิ์ ชูโกสม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
089-5888863
นายศิริพงค์ พรหมหีต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
098-0582536
นายณรงค์ รักสวัสดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
089-5894054
นายประเสริฐ อินทพรหม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
089-2960434
นายคุณธรรม วาสินธุ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
064-6438791
นายวรรณะ ราชอุไร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
090-9820834
นายมาโนช เลื่อนลอย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
061-2234026
นายสุรศักดิ์ เพชรนุ้ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
086-2797320
นายประจักษ์ เกตุแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20
083-3645955
นายสุทัศน์ เพชรสุด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21
081-8922438
นายสมบูรณ์ ไมอินทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 22
087-8821254
นายภิรสิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 23
091-7181545
นายอาวุธ จันทร์อ่อน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 24
082-2907275
นายธรรมรัตน์ นาคเรือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 25
086-2803474
นางมะลิวัลย์ ศรีเมือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 26
099-6926638
นางสาวนันทิดา ชูช่วย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 27
086-1631392