:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)