:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด อบต.


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 18 ต.ค. 66
2 แบบคำขอยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18 ต.ค. 66
3 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินคนพิการ 7 ต.ค. 65
4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ต.ค. 64
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 64
6 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 1 ต.ค. 64
7 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ต.ค. 64