:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

 

ยุทธศาตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

2.พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ

 

3.พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

1.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

 

2.พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

 

3.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการศึกษา

 

1.พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

 

2.พัฒนาการจัดการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงของชาติ/ชุมชน

 

1.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

2.พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

 

3. แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 

3.อนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชรติและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

1.ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

 

2.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

1.พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

2.พัฒนาสังคม คุณธรรมและจริยธรรม

 

3.พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

1.พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น

 

2.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการสาธารณะ

 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์

 

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและบางส่วนของพื้นที่เป็นภูเขามีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้บางส่วนอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตร เช่น เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้ถนนสายเอเชียเป็นเส้นแบ่งแล้ว ทางทิศตะวันออกของถนนสายเอเชียเป็นพื้นที่ราบ ราษฎรมีอาชีพทำนา ทำสวนและค้าขาย ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ ราษฎรส่วนใหญ่ทำสวนยาง สวนปาล์มและสวนผลไม้

 

2. ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ คือ ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียทำให้มี 2 ฤดูกาล ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม

 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ทำสวน มีบางส่วนในหมู่บ้านที่ราบลุ่มประกอบอาชีพค้าขาย  ราคาพืชผลทางการเกษตร ณ ปัจจุบัน มีราคาไม่แน่นอนขึ้นลงตามราคาตลาดโลก

 

3. ประชาชนและชุมชนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการบำรุงด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและมีการเตรียมความพร้อมในการเช้าร่วมประชาคมอาเซียน

 

4. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ได้รับส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชยกรรมในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรทั้งด้านการรวมกลุ่มและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในตำบลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 

5. การบริหารจัดการบ้านเมืองเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนได้รับบริการสาธารณะของท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม องค์กรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ บุคลากรในท้องถิ่นมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

 

6. พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบล

 

7. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการชลประทาน ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ