:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

       

         ตำบลประสงค์แต่เดิมเป็นชื่อของอำเภอประสงค์  ขึ้นกับเมืองไชยาเก่า  ต่อมาเมื่อ  ร.ศ.  128 ทางราชการ ได้ยุบอำเภอประสงค์เป็นกิ่งอำเภอ  เรียกว่า  กิ่งอำเภอประสงค์  ขึ้นกับเมืองไชยาตามเดิม  ต่อมา พ.ศ.  2462  ทางราชการได้ยุบกิ่งอำเภอประสงค์อีก  ส่วนตำบลต่างๆ  ที่อยู่ในเขตปกครองให้โอนไปขึ้นกับเมืองไชยา หลังจาก กิ่งอำเภอประสงค์ได้ถูกยุบเลิกไปเป็นเวลา  29  ปี  การขยายตัวของประชากรก็เพิ่มมากขึ้น  ทางราชการจึงได้ รวบรวมตำบลต่างๆ  5  ตำบลคือ  ตำบลท่าชนะ  ตำบลประสงค์  ตำบลวัง  ตำบลคันธุลี  ตำบลสมอทอง  ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอ  เรียกว่าอำเภอท่าชนะ

          ตำบลประสงค์มีฐานะเป็นตำบลประสงค์  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2491  มีจำนวนหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน  แต่ปัจจุบันนี้มีประชากรของตำบลได้เพิ่มมากขึ้น มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 27 หมู่บ้าน