:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์

1. ด้านกายภาพ

           1.1  ที่ตั้ง (อาณาเขต) ของตำบลประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มและราบเชิงเขา โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   อบต.สมอทอง  และ  อบต.คลองพา

ทิศใต้             ติดต่อกับ   อบต.ป่าเว  อำเภอไชยา     

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   อบต.วัง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   อบต.ปากหมาก  อำเภอไชยา และอำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

               องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ มีพื้นที่โดยประมาณ 471 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 286,875 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่แบ่งตามถนนสาย เอเชีย 41 ไปทางทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา  ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

               ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลประสงค์ คือ ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียทำให้มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือน พฤษภาคมและฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

          1.4 ลักษณะของดิน

               สภาพของดินในตำบลประสงค์สภาพพื้นที่ ที่เป็นที่ราบสูง มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้นได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมันและไม้ผล บริเวณที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว เหมาะแก่การทำนาแต่เนื่องจากสภาพอากาศ แห้งแล้งมากขึ้นทำให้ประชาชนต้องหันมาปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งเจริญเติบโตได้ดี

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

           2.1  เขตการปกครอง

                องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 27 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านในเขา

            นางขนิษฐา  หมัดตะเห                                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2  บ้านดอนมะกอก

            ว่าง                                                      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านน้ำดำ

            นายคีรี  ทองเอี้ยว                                      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4  บ้านอู่ตะเภา

            นายวินัย  หนูเหมือน                                    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านประสงค์

            นายสนั่น  สุดจำนงค์                                    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6  บ้านเกาะมุกด์

            นายนรงค์  ก้าหรีมล๊ะ                                   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7  บ้านนานอก

            นายสุภาพ พรหมมาตร                                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8  บ้านหนองชุมแสง

            นายพงษ์ศักดิ์  สุวรรณ                                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9  บ้านหนองจิก

            นายอโนไทย  กังล๊ะ                                     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  10  บ้านโคง

            นายสุพจน์  นาคบ่อคา                                  ผู้ใหญ่บ้าน

 

หมู่ที่  11  บ้านพรุเรียน

            นายมนัส  แดงมณี                                      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  12  บ้านเขาแก้ว

            นายสนิท  ช่วยรักษา                                    กำนันตำบลประสงค์

หมู่ที่  13  บ้านคลองโสด

            นายไพรัตน์ ด่านศรีสุข                                  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  14  บ้านร่มไทร

            นายมิตต์ชาย  จันทนานนท์                            ผู้ใหญ่บ้าน                

หมู่ที่  15  บ้านคลองรอก

            นายอนุวัฒน์  พัฒนะอานนท์                           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  16  บ้านไร่ยาว

            นายบรรจบ หล่อวงศ์                                    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  17  บ้านท่าใหม่

            นายสมเกียรติ  มากเพ็ง                                 ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  18  บ้านคลองสงค์

                  นายประสิทธิ์  วงศ์โสภา                                ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  19  บ้านแม่ทะล่าง

                  นายเอกราช  กัณหาแก้ว                                ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  20  บ้านแม่ทะบน

                  นายศุภชัย  เอี่ยมจันทร์                                 ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  21  บ้านคลองสริง

                  นายเสรี ศิริมาศ                                         ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  22  บ้านห้วยเคี่ยม

                  นายโสภณ  พรหมมาศ                                  ผู้ใหญ่บ้าน

       หมู่ที่  23  บ้านยวนผึ้ง

                  นายภานุวัฒน์  เสียงเพราะ                             ผู้ใหญ่บ้าน

       หมู่ที่  24  บ้านธารน้ำใจ

                  นายทศพร  อินทคีรี                                    ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  25  บ้านน้ำโชว์

                  นายประจักษ์  นาคเรือง                                ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  26  บ้านหินพ่อตา

                  นายขจร  ศรีเมือง                                       ผู้ใหญ่บ้าน

      หมู่ที่  27  บ้านแม่ทะกลาง

                  นายพินโย  พิมพ์บำรุง                                  ผู้ใหญ่บ้าน

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรย้อนหลัง 3-5 ปี  ตามทะเบียนราษฎร์ในเขตตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

 

2561

2562

2563

2564

(เม.ย.)

แนวโน้ม

+ , -

หมู่ที่ 1 บ้านในเขา

143

501

503

505

508

+

หมู่ที่ 2 บ้านดอนมะกอก

261

999

997

996

982

-

หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ

441

991

989

1,018

1,029

+

หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา

295

623

635

635

645

+

หมู่ที่ 5 บ้านประสงค์

231

564

569

556

550

-

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมุกด์

436

1,357

1,355

1,352

1,353

+

หมู่ที่ 7 บ้านนานอก

154

446

451

453

456

+

หมู่ที่ 8 บ้านหนองชุมแสง

190

540

534

523

516

-

หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิก

268

975

975

970

977

+

หมู่ที่ 10 บ้านโคง

249

646

643

651

644

-

หมู่ที่ 11 บ้านพรุเรียน

341

729

727

716

709

-

หมู่ที่ 12 บ้านเขาแก้ว

216

394

394

399

388

-

หมู่ที่ 13 บ้านคลองโสด

612

1,206

1,210

1,227

1,254

+

หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทร

613

1,205

1,209

1,218

1,231

+

หมู่ที่ 15 บ้านคลองรอก

543

992

993

1,036

1,036

+

หมู่ที่ 16 บ้านไร่ยาว

583

1,330

1,330

1,350

1,363

+

หมูที่ 17 บ้านท่าใหม่

587

1,537

1,547

1,557

1,545

+

หมู่ที่ 18 บ้านคลองสงค์

392

935

942

957

694

+

หมู่ที่ 19 บ้านแม่ทะล่าง

275

669

663

680

683

+

หมู่ที่ 20 บ้านแม่ทะบน

231

471

472

456

448

-

หมู่ที่ 21 บ้านคลองสริง

397

1,163

1,160

1,161

1,158

+

หมูที่ 22 บ้านห้วยเคี่ยม

507

820

818

813

818

+

หมู่ที่ 23 บ้านยวนผึ้ง

149

417

411

410

408

-

หมู่ที่ 24 บ้านธารน้ำใจ

390

896

900

918

927

+

หมู่ที่ 25 บ้านน้ำโชว์

153

291

293

294

294

+

หมู่ที่ 26 บ้านหินพ่อตา

137

321

317

323

326

+

หมู่ที่ 27 บ้านแม่ทะกลาง

106

358

358

359

357

-

รวม

8,901

21,376

21,395

21,533

21,569

+

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

                                                1. ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี              244 คน

                             2. ช่วงอายุ 1-10 ปี                2,930 คน

                             3. ช่วงอายุ 11-20 ปี              3,008  คน

                             4. ช่วงอายุ 21-30 ปี              3,280 คน

                             5. ช่วงอายุ 31-40 ปี              3,033 คน

                             6. ช่วงอายุ 41-50 ปี              3,430 คน

                             7. ช่วงอายุ 51-60 ปี              2,752 คน

                             8. ช่วงอายุ 61-70 ปี              1,425 คน

                             9. ช่วงอายุ 71-80 ปี                 815 คน

                              10. ช่วงอายุ 81-90ปี                396 คน

                             11. ช่วงอายุ 91-100 ปี               62 คน

                             12. ช่วงอายุ มากกว่า 100 ปี            2 คน

                   ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานช่วงอายุ  30-50 ปี

 

                                                                              หมายเหตุ         (ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม  2564)

4. สภาพทางสังคม

                   4.1 ข้อมูลด้านการศึกษา

    ระดับการศึกษาของประชาชนในเขตตำบลประสงค์ (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2562 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ) รายละเอียดดังนี้

1.  สูงกว่าปริญญาตรี                                                ประมาณ          0.33    %

2.  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า                                       ประมาณ          6.98    %

3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า                                       ประมาณ         2.91    %

4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 , ม.4-6 , ปวช)              ประมาณ         13.29   %

5.  มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3 , ม.1-3)                         ประมาณ        19.06    %

6.  ประถมศึกษา (ป.4 , ป.6 , ป.7)                                ประมาณ        44.59    %

7.  ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา                                          ประมาณ         5.92    %

8.  ระดับอนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก                                      ประมาณ         3.81    %

9.  ไม่เคยศึกษา                                                     ประมาณ         3.12    %

 

องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กจำนวน(คน)

ครู

ผู้ดูแลเด็ก

(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

หมู่ที่

1

บ้านคลองรอก

127

3

2

15

2

บ้านไร่ยาว 

63

1

2

16

3

บ้านแม่ทะล่าง

34

1

1

19

4

บ้านคลองโสด

118

1

3

13

5

บ้านห้วยเคี่ยม

93

2

1

22

6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด

อัลนุสเราะห์

 

55

 

3

 

1

 

6

 

รวม

490

11

10

 

 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รวมทั้งหมด 10 แห่ง           (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

ที่

รายชื่อโรงเรียน

จำนวนเด็ก

หมายเหตุ

1.       

โรงเรียนบ้านดอนมะกอก

187

 

2.       

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา

176

 

3.       

โรงเรียน ต.ช.ด. ราษฎร์พิทักษ์

96

 

4.       

โรงเรียนบ้านท่าใหม่

243

 

5.       

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์

123

 

6.       

โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

103

 

7.       

โรงเรียนบ้านศรีพนม

79

 

8.       

โรงเรียนบ้านคลองสงฆ์

359

 

9.       

โรงเรียนบ้านคลองรอก

277

 

รวม

1,643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ข้อมูลด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  4  แห่ง  ดังนี้

 สุขลักษณะโดยรวมของการใช้ชีวิตของประชาชนตำบลประสงค์

อัตราการมีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะร้อยละ  100 %

กองทุนสุขภาพตำบล กองทุน (สปสช.)

ชมรม อสม.  จำนวน  4 ชมรม

ชมรมผู้สูงอายุ  จำนวน  4 ชมรม

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยตำบลประสงค์  จำนวน 2  มูลนิธิ (กุศลศรัทธา,ร่วมใจปู่อินทร์)

กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลประสงค์

4.3 ข้อมูลด้านอาชญากรรม

                    - ไม่มีข้อมูลอาชญากรรม-

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์  มีหน่วยบริการประชาชนที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย จำนวน แห่ง

 

ที่

รายชื่อ

หมู่ที่

รายนามผู้บริหาร

เบอร์โทร

จำนวนเจ้าหน้าที่

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์

2

นายสมหวัง จุนเด็น

08 1677 0429

4  คน

2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประสงค์

5

นายคะนองศิลป์ แดงทอง

08 9295 5638

6  คน

3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโสด

13

นายยุทธนาไชย เหล็กแท้

08 7279 9572

6  คน

4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรอก

15

นางสาวเบญจมาศ แก้ววัดปริง

06 5326 1594

5  คน

 

 

              

 

 

 

 

 

              

 

 

1.  หน่วยบริการประชาชนเกาะมุกด์ (บ้านเกาะมุกด์) ตั้งในเขต หมู่ที่ 10 ต.ประสงค์

2.  หน่วยบริการประชาชนกาฬสินธุ์ (บ้านน้ำดำ) ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 3 ต.ประสงค์            

3.  หน่วยบริการประชาชนประสงค์ (บ้านคลองโสด) ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 13 ต.ประสงค์

4.  หน่วยบริการประชาชนคลองรอก (บ้านคลองรอก) ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 15 ต.ประสงค์

ในทุกหมู่บ้าน มีเจ้าหน้าที่อาสา เช่น อปพร. ชรบ. ผรส. ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

 

4.4 ข้อมูลด้านยาเสพติด

    ยาเสพติดมีการระบาดอยู่ทั่วทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ได้ดำเนินการอบรมบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ และผู้ติดยาในปี ที่ผ่านมา (2558- 2559) จำนวน  19   คน

 

               4.5 ข้อมูลด้านการสังคมสงเคราะห์

                องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ได้ให้การช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์ กับราษฎรในตำบลประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

            1. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลประสงค์แยกตามช่วงอายุ ดังนี้

                 - ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 1,920 คน ๆ ละ 600  บาทต่อเดือน

                 - ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน  910   คน ๆ ละ 700  บาทต่อเดือน

                 - ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน  480   คน ๆ ละ 800  บาทต่อเดือน

                 - ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 100  คน ๆ ละ 1,000  บาทต่อเดือน

 

2. ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์รวมทั้งผู้พิการที่มาขึ้นทะเบียนระหว่างปีและมีสิทธิได้รับตามคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนด จำนวน 450 คน แยกรายละเอียดดังนี้

                             - ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 25 คน คนละ 1,000 บาทต่อเดือน

                             - ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 425 คน คนละ 800 บาทต่อเดือน

 

           3. ให้การสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 17 คน คนละ 500 บาท

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 ข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่ง

การรถไฟ   มีสถานีรถไฟสายใต้ผ่านสถานีรถไฟท่าชนะซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าชนะและสถานีย่อยบ้าน เกาะมุกข์  หมู่ที่  6  ตำบลประสงค์

ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 41   ผ่านเขต  อบต.ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร

ทางเครื่องบิน  มีท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ห่างจาก อบต.ประสงค์  ประมาณ  55  กิโลเมตร ซึ่งแต่จะต้องเดินทางไปที่ ท่าอากาศยานกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี

 

5.2 ข้อมูลด้านการไฟฟ้า

               ระบบไฟฟ้าในเขต  อบต.ประสงค์ ใช้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชยา  หลายหมู่บ้านยัง ไม่มีไฟฟ้าใช้เต็ม  100%

5.3 ข้อมูลด้านการประปา

           ระบบประปาในเขต  อบต.ได้รับโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ และระบบประปาที่ อบต.จัดสร้างให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านดำเนินการ ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลาง  จำนวน   52   แห่ง มีผู้ใช้น้ำประมาณ 8,000  ครัวเรือน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จากบ่อบาดาล

5.4 ข้อมูลด้านโทรศัพท์

                โทรศัพท์   มีสำนักงานให้บริการโทรศัพท์อยู่ที่อำเภอไชยา และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ครอบคลุมทั้งตำบล

5.5 ข้อมูลด้านการไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

                การไปรษณีย์โทรเลข   มีที่ทำการไปรษณีย์อำเภอท่าชนะ ตั้งอยู่ที่ตลาดท่าชนะ และมีที่ทำการไปรษณีย์ย่อยของตำบล  1  แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่  6

 

6. ระบบเศรษฐกิจ

                   การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลประสงค์ (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล                พัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ) แยกเป็นประเภท ดังนี้

        ประชากรในเขต  อบต.ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร   สวนยางพารา   สวนปาล์มน้ำมัน                  ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง  และทำนา  พื้นที่ร้อยละ  80  เป็นพื้นที่การเกษตร

 

               6.1 ข้อมูลด้านการเกษตร

1.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ทำไร่               ประมาณ           0.13   %

2.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ทำสวน            ประมาณ         58.41   %

      ข้อมูล ณ 3 เดือนมิถุนายน 2562

 

ลำดับที่

ชนิด/พันธ์พืช

จำนวน ครัวเรือนเกษตรกร (ครัวเรือน)

เนื้อที่ปลูกทั้งหมด (ไร่)

ให้ผลผลิตแล้ว (ไร่)

1

ยางพารา

4,464

115,905.78

109,433.94

2

ปาล์มน้ำมัน

1,569

36,483.83

34,598.80

3

เงาะ

12

99.53

99.53

4

ทุเรียน

174

1,633.46

1,240.74

5

มังคุด

44

208

193

6

ลองกอง

58

229.18

224.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ข้อมูลด้านการประมง

                   ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่เลี้ยงปลาดุก ปลานิล นอกนั้นก็ ประกอบอาชีพออกเรือหาปลา ในทะเล  จำนวนประชากรประกอบอาชีพประมง  ประมาณ 0.15  %

               6.3 ข้อมูลด้านการปศุสัตว์

                   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์มีการปศุสัตว์ เช่น  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้สังกัดกลุ่มเกษตรกร  เช่น ไก่  โค  กวาง  แพะ  เป็ด  สุกร  ผึ้ง ซึ่งเป็นมูลค่าผลผลิตที่ต่ำ เพราะเลี้ยงตามสภาพ  ธรรมชาติไม่มีระบบการจัดการฟาร์ม

               6.4 ข้อมูลด้านการบริการ

การพาณิชยกรรมและการบริการมีการประกอบธุรกิจการค้ามากพอสมควร  เช่น  ธุรกิจค้าของชำ  ค้าวัสดุก่อสร้าง  วัสดุการเกษตร นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดซึ่งเอกชนดำเนินการ  4 แห่ง วัดดำเนินการ  1 แห่ง  สถานีบริการน้ำมัน  3 แห่ง ทิศทางการค้าการลงทุนยังไม่ขยายตัว

                6.5 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ ถ้ำพระเขาประสงค์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  ศูนย์ศึกษาพันธ์ไม้ป่า คลองสงค์ หมู่ที่ 18  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติคลองสริง  น้ำตกธารโบก  น้ำตกประไพธารา  บ่อน้ำผุด  พรุน้ำดำ ที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้

                  6.6 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์  มีสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง  จำนวน  2  แห่ง  โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 แห่ง  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเสียส่วนมาก  เช่น  อู่ซ่อมรถ  ซึ่งใช้แรงงานในครัวเรือน

    โรงงานอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ำมัน  จำนวน 2 แห่ง  มีดังนี้

1.    โรงงานสมอทองน้ำมันปาล์ม จำกัด

2.      โรงงานศรีพนมปาล์มออยล์

    โรงงานแปรรูปและอบไม้ยางพารา  จำนวน  3  แห่ง   

    โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงงานมิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์  จำกัด

 

    6.7 ข้อมูลด้านการพาณิชและกลุ่มอาชีพ (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ)

- กองทุนหมู่บ้าน                                                                    26       กองทุน

- กลุ่มออมทรัพย์                                                                     13      กลุ่ม

- กลุ่มเกษตร                                                                         1        กลุ่ม

- กลุ่มปลูกกล้วยหอม                                                                1        กลุ่ม

- กลุ่มเพาะเห็ด                                                                       1        กลุ่ม

- กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก                                                           1        กลุ่ม

- กลุ่มผลิตน้ำพริกไข่เค็มบ้านเกาะมุกด์                                              1        กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนปุ๋ย หมู่ที่ 22                                                          1        กลุ่ม

- กลุ่มผลิตปลาดุกร้า หมู่ที่ 19                                                     1        กลุ่ม

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยบ้านประสงค์                                               1        กลุ่ม

- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 19                                          1        แห่ง

- ศูนย์เรียรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์พลังงานทดแทนบ้านแม่ทะบน    1        แห่ง

6.8 ข้อมูลด้านแรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล  กล้วยหอม และพืชไร่ต่าง ๆ เช่นแตงโม มะเขือ ฯลฯ  ซึ่งจะใช้แรงงงานส่วนใหญ่ภายในครัวเรือน นอกจากนั้น ก็มีแรงงานภายนอกได้แก่ แรงงานบางส่วนจากภาคอีสาน และ แรงงงานพม่า

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลามบางส่วน  ประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณ  7,716  ครัวเรือน  ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ  1,029  ครัวเรือน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดภายในตำบลประสงค์  มีจำนวน  6 แห่ง  ดังนี้

ที่ รายชื่อวัด หมู่ที่ หมายเหตุ
1 วัดกาฬสินธุ์ 3  
2 วัดมัชฌิมาราม 7  
3 วัดมหาถูปาราม 5  
4 วัดนอก 8  
5 วัดศรีพนมพลาราม 4  
6 วัดแม่ทะล่าง 19  

 

สำนักสงฆ์ภายในตำบลประสงค์  มีจำนวน  9  แห่ง  ดังนี้

ลำดับ

รายชื่อสำนักสงฆ์

หมู่ที่

หมายเหตุ

1

สำนักสงฆ์อู่ตะเภา

4

 

2

สำนักสงฆ์บ้านเกาะมุกด์

6

 

3

สำนักสงฆ์ร่มไทร

14

 

4

สำนักสงฆ์คลองโสด

13

 

5

สำนักสงฆ์คลองรอก

15

 

6

สำนักสงฆ์คลองสงค์

18

 

7

สำนักสงฆ์บ้านท่าใหม่

17

 

8

สำนักสงฆ์บ้านห้วยเคี่ยม

22

 

9

สำนักสงฆ์บ้านไร่ยาว

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มัสยิดภายในตำบลประสงค์  มีจำนวน  8  แห่ง  มีดังนี้ 

ที่

รายชื่อมัสยิด

หมู่ที่

หมายเหตุ

1

มัสยิดบ้านในเขา

1

 

2

มัสยิดบ้านดอนมะกอก

2

 

3

มัสยิดบ้านดอนดูน

2

 

4

มัสยิดบ้านดอนจำปี

2

 

5

มัสยิดบ้านหัวท่า

2

 

6

มัสยิดบ้านหนองจิก

9

 

7

มัสยิดบ้านหนองน้ำขาว

6

 

8

มัสยิดบ้านดอนมะม่วง

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ข้อมูลประเพณีและงานประจำปี

                             - งานเมาลิด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

                             - งานประเพณีถือบวช, ออกบวชของศาสนาอิสลาม

                             - การประกอบพิธีฮัจย์ ของศาสนาอิสลาม

                             - ประเพณีบวชชีพราหมณ์

                             - ประเพณีบุญเดือนสิบ

                             - งานประเพณีศรีพนมรำลึก

                             - งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ

 

                    7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

                   1. การทำยาจากสมุนไพร รักษาโรค เช่น เป็นไข้ ปวดท้อง แก้ไอ แก้ปวดเมื่อย 

โดย นายมุหรด โร๊ะอีน  ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลประสงค์

                   2. จักสานอุปกรณ์และเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 9   โดยนางมุน๊ะ เด็กหลี

                    3. จักสานอุปกรณ์และเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 19 โดยนายคำสิงห์ เกาะสูงเนิน

                    4. จักสานอุปกรณ์และเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 11 โดยนายณรงค์ สองธานี

                    5. แพทย์แผนไทย ด้านกระดูก นายประกอบ ราชฉวาง  หมู่ที่ 3

                   7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   - เครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก  เช่น กระเป๋า ตะกร้า อุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน ฯลฯ โดยกลุ่มจักสานเส้นพลาสติก บ้านคลองรอก มีนางอุไรพร  จึงสุวรรณ เป็นประธาน

                   - ผ้าฝ้ายลายดอกก้านแย่ง   ผ้าฝ้ายลายดอกก้านแย่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลายดอกก้านแย่ง(OTOP)  ขนาด  (Size : cm)    ยาว 200 เซนติเมตร  น้ำหนัก (Weight : g)  285 กรัม   วัตถุดิบที่ใช้  ผ้าฝ้าย  สถานที่จำหน่าย กลุ่มทอผ้าบ้านในเขา  61 หมู่ 1 บ้านในเขา ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170   สนใจสามารถติดต่อ   : นางอ้าหวา หมัดตะเห  โทร : 077 381337

                   - ไข่เค็มบ้านเกาะมุกข์ น้ำพริกไข่เค็มบ้านเกาะมุกด์  โดยกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลประสงค์

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

 

8.1 น้ำ

                   แหล่งน้ำในตำบลประสงค์ ประกอบด้วยคู คลองและลำห้วยเล็ก ๆ ราษฎรอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในการอุปโภคบริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูงทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่สามารถจะกักเก็บได้นาน ตำบลประสงค์ มีลำคลองหลายสาย ดังนี้

1. คลองท่าชนะ                         หมู่ที่    11-25           ตำบลประสงค์

2. คลองประสงค์                       หมู่ที่    4-2               ตำบลประสงค์

3. คลองแม่ทะ                          หมู่ที่    19-26-20      ตำบลประสงค์

4. คลองรอก                            หมู่ที่    15-16           ตำบลประสงค์

5. คลองสงค์                            หมู่ที่    18-13           ตำบลประสงค์

6. คลองบ่อวัว                          หมู่ที่    5-8               ตำบลประสงค์

7. คลองบ้านเพิง                        หมู่ที่    14                ตำบลประสงค์

8. คลองท่าชัง                           หมู่ที่    22-3             ตำบลประสงค์

9. คลองห้วยแซะ                       หมู่ที่    2                 ตำบลประสงค์

10. คลองท่าดี ,คลองน้ำตก            หมู่ที่    24-17           ตำบลประสงค์

11. คลองห้วยน้ำขาว                  หมู่ที่    22-3             ตำบลประสงค์

12. คลองป่าขวาง                      หมู่ที่    2                 ตำบลประสงค์

 

    8.2 ป่าไม้

                   ในตำบลประสงค์ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ จึงทำให้ยังคงมีไม้ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ที่สร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่แหล่งน้ำและป่าไม้

 

                   8.3 ภูเขา

                   องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์มีภูเขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง คือเขาประสงค์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลประสงค์กั้นพรมแดนระหว่างตำบลประสงค์กับตำบลวัง เขาเพ-ลา หมู่ที่ 25  เขาตาเวียน หมู่ที่ 19-26  ตำบลประสงค์

 

                   8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแนวเขตพื้นที่ติดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง) ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำที่สำคัญหลายสาย หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งอำเภอท่าชนะ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้

1.  ถ้ำพระเขาประสงค์          หมู่ที่ 1 

2.  ภูเขาน้ำผุด                   หมู่ที่ 3 

3.  หนองหาร                    หมู่ที่ 6 

4.  น้ำตกท่าดี                    หมู่ที่ 17

5.  น้ำตกธารโบก                หมู่ที่ 20

6.  น้ำตกเขาเพ-ลา              หมู่ที่ 25

7.  น้ำตกประไพธารา           หมู่ที่ 26