:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หมู่ที่ 1-27 ตำบลประสงค์ (หลักสูตรการเลี้ยงปลานิลของพ่อหลวงเพืี่อปวงประชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หมู่ที่ 1-27 ตำบลประสงค์ (หลักสูตรการเลี้ยงปลานิลของพ่อหลวงเพืี่อปวงประชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา โคกหนองนาโมเดล ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนายสนั่น สุดจำนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร